Hopp til innhold

Slik sender du inn en reklamasjon til Berge Sag & Trelast AS

 1. Les gjennom Reklamasjon – rettigheter og plikter nedenfor.
 2. Send e-post til reklamasjonBST@bergesag.no
  1. Skriv ditt navn og adresse det reklameres på i emne feltet.
  2. Beskriv Reklamasjonen og legg ved evt vedlegg som bilder osv.
  3. Når du sender inn reklamasjonen vil denne bli håndtert i.h.t vilkårene i punkt 1.
 3. Du vil motta en kvittering på at reklamasjonen er mottatt og registrert.
 1. Reklamasjon – rettigheter og plikter

Mangler/reklamasjon

Det er en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen, og de krav til entreprenørens ytelser som følger av loven, eller offentligrettslige krav. Med offentligrettslige krav menes for eksempel krav til elektrisk anlegg og ildsteder.

Hvis entreprenøren har gitt feil opplysninger eller har unnlatt å gi opplysninger som er av betydning for deg, foreligger det en mangel. Det er også en mangel om en tredjeperson har eiendomsrett, panterett eller annen rett i det entreprenøren skal yte, og det ikke er avtalt at du skal overta disse forpliktelsene, som for eksempel veirett m.m.

Om det er mangler ved entreprenørens ytelser, skal avgjøres ut fra tilstanden ved overtakelsen, selv om feilen viser seg først seinere. Det har derfor ingen betydning om det har vært feil eller mangler under byggeprosessen, dersom disse er rettet opp før overtakelsen.

Eventuelt utført egeninnsats og andre entreprenørers arbeid (delt entreprise) kan ha betydning i en mangeldiskusjon. Du som forbruker vil normalt trenge noen som står ansvarlig for din eventuelle del av arbeidet. Er din egeninnsats direkte årsak til mangelen på bygget, vil ikke entreprenøren være ansvarlig for dette.

Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdager mangelen ellers kan du tape dine rettigheter. I henhold til rettspraksis betyr det senest innen to til tre måneder fra forholdet er eller burde vært oppdaget (undersøkelsesplikten), slik at reklamasjoner fremsatt senere enn tre måneder deretter altså normalt vil være for sent inngitt. Forhold som er synlige ved overtagelsesforretning, men som ikke blir medtatt i protokoll, må det reklameres på «så snart råd er». For forbrukere betyr det normalt innen ca. en uke.

For å avbryte fristen er det tilstrekkelig å fremme en helt enkel reklamasjon. Det er ikke nødvendig at man har den fulle oversikt over mangelen eller feilen. I slike tilfeller er det tilstrekkelig i første omgang å fremsette en nøytral reklamasjon der entreprenøren gjøres kjent med hva som er oppdaget.

Deretter er det viktig å innen rimelig tid følge opp med en fullstendig reklamasjon, for å ha kravet i behold. Når man får tilstrekkelig kunnskap om mangelen eller feilen må det altså fremmes en fullstendig reklamasjon konkretisering av kravene. Frister vurderes objektivt.

Reglene for dine krav ved eventuelle mangler følger av bustadoppførings- eller avhendingsloven. Sjekk evt. hvilken kontrakt du har inngått. Lovene gir deg som forbruker en absolutt, ytre reklamasjonsfrist på fem år etter overtakelsen.

Retting / reparasjon

Du kan kreve mangelen reparert dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for entreprenøren. Entreprenøren kan kreve å få rette mangelen selv, hvis reparasjon skjer innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. Du bør derfor ikke reparere den selv før du reklamerer, da det kan innebære at du mister kravet ditt.

Prisavslag

Du kan kreve prisavslag dersom entreprenøren ikke retter mangelen. Normalt skal prisavslaget være minst lik kostnadene med retting av mangelen. Blir kostnadene urimelig høye i forhold til hva mangelen har å si for forbrukeren, skal prisavslaget være lik den verdireduksjonen mangelen medfører eller minst det entreprenøren sparer på å levere noe mangelfullt.

Erstatning

Dersom du står igjen med et økonomisk tap etter å ha benyttet de mulighetene som er beskrevet foran, kan du etter omstendighetene kreve at entreprenøren skal dekke direkte økonomisk tap som er oppstått som følge av en mangel.

Vedrørende kostnader

Som byggherre/kunde må du være innforstått med at dersom det viser seg at forholdet/-ene du har reklamert over ikke representerer en mangel ved eiendommen/BST sin leveranse, kan Berge Sag og Trelast AS (BST), eller en representant for BST, kreve betaling for de undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel. Videre også for eventuell nødvendig reparasjon av eiendommen for å avhjelpe det reklamerte forholdet. Som byggherre/kunde kan du bli fakturert for omkostninger i forbindelse med arbeider rundt inngripen i konstruksjoner og lignende for å undersøke reklamasjonen. Så langt mulig vil BST i ethvert tilfelle kontakte som byggherre/kunde for rådgivning og aksept før det iverksettes kostnadskrevende arbeider for din regning og risiko.

Ovenstående gjelder også om det er reklamert for sent, eller at mangelen har sin årsak i feil/mangler ved bruk eller vedlikehold fra byggherre/kunde sin side.

Undersøkelser/realitetsdrøftelser.

For å avklare hvorvidt det reklamerte forhold er en mangel eller ikke, vil Berge Sag kunne måtte gjøre nødvendige undersøkelser for å ta stilling til mangelen. Dette må ikke oppfattes som realitetsdrøftelser av reklamasjonen. Berge Sag vil skriftlig avklare eksplisitt, etter forutgående nødvendige undersøkelser/befaringer, om reklamasjonen aksepteres som berettiget eller blir avvist.

Tvistenemnd

BST er tilknyttet Boligtvistnemnda.

Behandling i tvistenemnd, avbryter reklamasjonsfristen. Entreprenøren kan ikke reise sak for en domstol mens tvistenemnda behandler spørsmålet, men det kan du som forbruker, dersom det er du som har innklaget for nemnda. I så tilfelle vil Boligtvistnemda innstille behandlingen og legge vekk saken.

 

Adressen er.

Boligtvistnemnda

Postboks 7186 Majorstuen

0307 Oslo.

www.boligtvistnemnda.no

 

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

  Har du allerede tomt?

  Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

  Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

  Samtykkeerklæring