Hopp til innhold

Åpenhetsloven – Berge Sag og Trelast AS

Om virksomheten

Berge Sag og Trelast AS (BST) er en bolig- og hytteleverandør lokalisert på Haugalandet i Rogaland. Vårt nedslagsfelt er i hovedsak i Sør-Norge, men vi leverer også hytter lenger nord i landet.

BST driver med tomteutvikling, prosjektutvikling, salg av bolig og hytter, samt byggeledelse. Bedriften har ikke egne utførende, men kjøper alle utførende tjenester og fag av underleverandører. Byggevarer kjøpes via XL-BYGG Berge Sag AS, eller direkte fra Mestergruppen AS.

I og med at vårt geografiske nedslagsfelt er så stort, må vi benytte oss av veldig mange ulike underentreprenører (UE) og leverandører i de ulike fagene som trengs for å reise ett bygg.

Vi stiller høye krav til kvalitet til alle UE og leverandører som vi inngår kontrakter med. Alle nye kontrakter som inngås, har også med klausul for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter. Vi har samtidig mange leverandører hvor slike kontrakter ikke foreligger per i dag.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  • Alle byggevarer varer kjøpes inn via XL-BYGG og Mestergruppen, som har meget strenge retningslinjer for å ivareta både åpenhetsloven og HMS. De er begge Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Se redegjørelse for XL-BYGG Berge Sag AS lengre ned i saken.
  • Ved kjøp av andre fag, som grunn og betongarbeid og VVS, bruker vi leverandører som vi har god kjennskap til over lang tids samarbeid. Alle kontrakter som inngås med nye leverandører har klausul som innebærer at alt som omfatter ansattes vilkår i verdikjeden er i tråd med menneskerettigheter.
  • Alle tømrerfirma som brukes som utførende i byggeprosjektene skal ha kontrakter som har klausul om ivaretagelse av menneskerettigheter for alle sine ansatte.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser i vår oppstrøms verdikjede.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Vi har avdekket noen utførende tømrerfirma som befinner seg i risikosonen for negative konsekvenser. Disse har vi ikke tilstrekkelig informasjon om til kunne klassifisere dem som liten eller ingen risiko. Dette er dreier seg om en liten andel av alle tømrerfirma som brukes på ulike destinasjoner.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har tatt kontakt med alle leverandørene som befinner seg i denne risikogruppen, og bedt om en redegjørelse for en rekke forhold som berører de ansattes vilkår i bedriften. I tillegg har vi bedt om omfattende dokumentasjon ihht påseplikten til den underentreprenøren vi mente representerte den største risikoen.

Kontakt oss for mer info:

Har du spørsmål til oss vedrørende våre aktsomhetsvurderinger, kan du kontakte oss på e-post: bergesag@bergesag.no

Åpenhetsloven – XL-BYGG Berge Sag AS

XL-BYGG Berge Sag AS kjøper alle sine varer gjennom Mestergruppen Byggevare AS, og hele åpenhetsloves krav til leverandørkjeden er ivaretatt gjennom Mestergruppens innkjøpspolitikk. For mer info, se https://mestergruppen.no/%C3%A5penhetsloven/