Hopp til innhold

 

Åpenhetsloven – Berge Sag og Trelast AS

Om bedriften

Berge Sag og Trelast AS (BST) er en bolig- og hytteleverandør lokalisert på Haugalandet i Rogaland. Vårt nedslagsfelt er i hovedsak i Sør-Norge, men vi leverer også hytter lenger nord i landet.BST driver med tomteutvikling, prosjektutvikling, salg av bolig og hytter, samt byggeledelse. Bedriften har ikke egne utførende, men kjøper alle utførende tjenester og fag av underleverandører.

BST inngår i konsernet Berge Sag Gruppen AS. Alle byggevarer, og de fleste tekniske tjenester, kjøpes gjennom vårt søsterselskap XL-BYGG Berge Sag AS. I og med at vårt geografiske nedslagsfelt er så stort, må vi benytte oss av veldig mange ulike underentreprenører (UE) og leverandører i de ulike fagene som trengs for å reise ett bygg. Organisering og ansvarsområder er beskrevet i organisasjonskartet under.

 

Forankring av åpenhetsloven i våre retningslinjer og rutiner:

Ansvaret for oppfølging av Åpenhetsloven i BST ligger under Kvalitet/HMS. Vi har kontraktsvilkår hvor alle krav i åpenhetsloven er ivaretatt, i kontrakt NS 8405. Disse ligger under «særlige bestemmelser», og er utarbeidet av Etisk handel Norge, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Vi har en rutine som heter «Rutine for å sikre lovlige lønns- og arbeidsvilkår på våre byggeplasser», hvor vi sjekker underentreprenører som vi ikke har god kjennskap til, før vi engasjerer dem. Alle leverandører kategoriseres etter ROS-analyse. Her brukes gitte kriterier for å analysere.

 • Alle som vurderes å ha en viss risiko, legges inn i dataprogrammet Controllkeeper for videre oppfølging. Her sendes spørreundersøkelser ut til leverandører som de må svare på alle områder som omfattes av Åpenhetsloven.
 • Dersom noen leverandører svarer utilfredsstillende, eller ikke svarer i det hele tatt, vil de følges ytterligere opp med grundigere undersøkelser, eller de vil bli sagt opp som leverandør.
 • Vi har årlig gjennomgang av leverandørene.

Kontrollplan vi arbeider etter er beskrevet under:

Varslingskanaler inn til oss:

 • Varsling til våre byggeledere
 • Varsling på e-post til Berge Sag og Trelast AS sin firmapost.
 • Via andre underentreprenører

Funn og påfølgende tiltak som er gjort i 2023:

Etter gjennomgang av leverandører i ContollKeeper, ble det besluttet å følge opp et stort antall UE med undersøkelser.

Etter gjennomgang av disse undersøkelsene, ble det besluttet å fjerne 15 UE fra får leverandørliste. Vi har ikke avdekket konkrete menneskerettighetsbrudd hos noen av disse, men pga manglende vilje til samarbeid om åpenhetsloven har vi vi vurdert dem som uaktuelle som samarbeidspartnere.

I tillegg ble seks UE besluttet å følges tettere opp med innhenting av dokumentasjon i 2023.

 • Her ble det bedt om dokumentasjon på timelister, lønnsslipper, arbeidsavtaler.
 • I disse kontrollene ble det ikke avdekket noen kritikkverdige forhold.

Kontakt oss for mer info:

Har du spørsmål til oss vedrørende våre aktsomhetsvurderinger, kan du kontakte oss på e-post: bergesag@bergesag.no

Åpenhetsloven – XL-BYGG Berge Sag AS

XL-BYGG Berge Sag AS kjøper alle sine varer gjennom Mestergruppen Byggevare AS, og hele åpenhetsloves krav til leverandørkjeden er ivaretatt gjennom Mestergruppens innkjøpspolitikk. For mer info, se https://mestergruppen.no/%C3%A5penhetsloven/

 

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

  Har du allerede tomt?

  Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

  Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

  Samtykkeerklæring