Hopp til innhold

Informasjon om indeksregulering og ekstraordinære prisøkninger

Det er og har vært en del omtale i media om prisendringer på byggevarer og trelast. Vi vil prøve å forklare litt hva det betyr for den enkelte kontrakt og hva endringene skyldes. SSB har også laget en artikkel om dette: Økte byggekostnader – SSB

Hva er indeksregulering ved kjøp etter Bustadoppføringslova

Standardkontraktene som benyttes ved bolig- og hyttebygging er basert på Bustadoppføringslova sine bestemmelser, og er utarbeidet i et samarbeide mellom forbrukerrådet, Boligprodusentens forening med flere.

Et punkt i disse kontraktene omhandler indeksregulering. Årsaken til dette er at det tar noe tid mellom signert kontrakt og at selve byggingen kommer i gang. Denne tidsforsinkelsen skyldes ofte prosjektering som skal gjennomføres, byggesøknad som skal godkjennes i kommunene, underentreprenører som skal på plass etc.

Entreprenøren har i sine kostnadskalkyler lagt til grunn kjente materialkostnader på tilbudstidpunktet. I løpet av perioden fram til oppstart og ferdigstillelse av boligen, -ofte mer enn 1 år fram i tid, vil ofte kostnader for materialer og arbeid ha økt.

Derfor har forbrukerrådet og bransjen blitt enige om at det vil være rimelig at hver av partene deler på risikoen for denne kostnadsøkningen. Kontrakten inneholder derfor en mulighet til å justere kontraktsverdien for økte kostnader fram til første leveranse. Dette kalles indeksregulering. Endringer i lønninger, priser eller sosiale utgifter etter dette gir ikke rett til endring av kontraktens priser fra entreprenørens side. Da har entreprenøren overtatt prosjektets fremdrift og har selv risikoen for prisøkninger.

For å finne en rettferdig og en nøytral prosentvis kostnadsøkning brukes Statistisk sentralbyrås indekser (SSB) for bolig, -henvist til i kontrakten. Den angir typisk prosentvis økning i priser på byggevarer og arbeider for den type bolig eller hytte du skal bygge, -fra måned til måned.

Indekstallets begynnelse og slutt, som angir den prosentvise kostnadsøkning, vil bli lagt fram hvis du ønsker å se hvordan denne blir regnet ut. Indeksreguleringen kan faktureres særskilt i egen faktura. Du kan selv beregne indeksreguleringen på SSB sine hjemmesider: Byggjekostnadsindeks for bustader – SSB.

Årsaker til sterk prisøkning på boliger siste 12 måneder

Covid-19 har ført til vridning av personlig forbruk fra servicenæringer som reiseliv og kultur til en sterk økning av privat forbruk på kjøp av forbruksvarer i hele verden, og derved press på råvarepriser generelt, også byggevarer og trelast spesielt. Etterspørselen er større en tilgangen og prisene øker raskt.

Boligbyggingen er i Norge for tiden høy, og hyttebyggingen går på høygir under pandemien.

Trelastnæringen i Norge blir også påvirket av prisendringer i utlandet. Også i andre europeiske land og USA er boligbyggingen høy. Trelastprisene i USA er eksempelvis mellom tre- og firedoblet siste 12 måneder.

Om det ikke er nok er trelasttilgangen i Nord-Amerika påvirket av mye barkebiller i Canadiske skoger, som har redusert uttaket av tømmer.

Summen av dette har gjort at prisveksten på trelast har vært 50–60 prosent det siste året. Dette har medført at eksempelvis en vanlig SSB indeks som benyttes i boligkontrakter «Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid», har steget med 7,6% fra mai 2020 til mai 2021, og tilsvarende 6,8 % fra november 2020 til mai 2021.

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

    Har du allerede tomt?

    Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

    Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

    Samtykkeerklæring